ثبت گزارش کار – مشترکین پهنای باند اختصاصی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • مثال : ۱۰.۲۵۵.۱۰۰
  • مثال : ۱۸۵.۱۳۷.۱۱۲.۲۸/۳۰
  • نام و مدل رادیوشمار سریال رادیونام و مدل دیششماره سریال دیشمقدار کابل مصرفیسایر ۱سایر ۲سایر ۳
  • نام و مدل رادیوشماره سریال رادیونام و مدل دیششماره سریال دیشمقدار کابل مصرفیسایر ۱سایر ۲سایر ۳

آخرین دیدگاه‌ها