تعرفه وایرلس

سرعت : از ۱۶ کیلوبیت تا ۱۲۸ کیلوبیت

ترافیک : ۸۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۳۰،۰۰۰ تومان

سرعت : از ۱۶ کیلوبیت تا ۲۵۶ کیلوبیت

ترافیک : ۱۶۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۵۰،۰۰۰ تومان

سرعت : از ۱۶ کیلوبیت تا ۵۱۲ کیلوبیت

ترافیک : ۲۰۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۹۰،۰۰۰ تومان

سرعت : از ۱۲۸ کیلوبیت تا ۱ مگابیت

ترافیک : ۳۵۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۱۵۰،۰۰۰ تومان

سرعت : از ۱۲۸ کیلوبیت تا ۲ مگابیت

ترافیک : ۶۵۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۱۵۰،۰۰۰ تومان

 

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۵۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۱۵۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۷۶،۳۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۱۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۳۰۰ گیگابایت

زمان : ۱ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۱۴۱،۷۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۱۵۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۴۵۰ گیگابایت

زمان : ۳ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۱۹۶،۲۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۹۰۰ گیگابایت

زمان : ۳ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۳۵۹،۷۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۳۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۹۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۳۲۷،۰۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۶۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۱۸۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۶۲۱،۳۰۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۹۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۲۷۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۹۱۶،۶۹۰ تومان

سرعت : از ۱ مگابیت تا ۵۰ مگابیت

ترافیک بین الملل : ۱۲۰۰ گیگابایت

معادل ترافیک داخلی : ۳۶۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماهه

ساعات شبانه رایگان : ندارد

قیمت : ۱،۰۴۶،۴۰۰ تومان

آخرین دیدگاه‌ها