تعرفه وایرلس

۱۲۸ کیلوبیت - نامحدود

۲۹،۶۷۵تومان

 • سرعت : تا ۲۵۶ کیلوبیت
 • حجم : ۸۰ گیگابایت
 • زمان : ۱ ماهه

۲ مگابیت - نامحدود

۲۵۰،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۱۷۶ کیلوبیت
 • حجم : ۶۵۰ گیگابایت
 • زمان : ۱ ماهه

۲ مگابیت - اقتصادی

۶۱،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۲۵ گیگابایت
 • زمان : ۳ ماهه

۶ مگابیت - اقتصادی

۱۲۶،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۶۴۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۶۱ گیگابایت
 • زمان : ۶ ماهه

۱۰ مگابیت - اقتصادی

۲۸۵،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۲۱۱ گیگابایت
 • شبانه : فاقد شبانه رایگان
 • زمان : ۱۲ ماهه

۱۲۸ کیلوبیت - ترافیکی

۵۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۱۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۵۱۲ کیلوبیت - ترافیکی

۶۹،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۷۱۶۸ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۱ مگابیت - ترافیکی

۱۱۷،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۸۱۹۲ کیلوبیت
 • حجم : ۳۰ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۲ مگابیت - ترافیکی

۱۳۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۳۰ گیگابایت
 • شبانه : ۴۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

۶ مگابیت - ترافیکی

۱۵۳،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۵۳۶۰ کیلوبیت
 • حجم : ۳۰ گیگابایت
 • شبانه : ۶۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

۱۰ مگابیت - ترافیکی

۱۶۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت
 • حجم : ۳۰ گیگابایت
 • شبانه : ۶۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

ترافیک مازاد

۳،۲۷۰تومان

 • مقدار : ۱ گیگابایت

ترافیک مازاد

۴۶،۲۰۰تومان

 • مقدار : ۲۰ گیگابایت

۲۵۶ کیلوبیت - نامحدود

۵۰،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲ کیلوبیت
 • حجم : ۱۶۰ گیگابایت
 • زمان : ۱ ماهه

۱ مگابیت - اقتصادی

۵۶،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۲۲ گیگابایت
 • زمان : ۳ ماهه

۲ مگابیت - اقتصادی

۱۱۱،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۵۱ گیگابایت
 • زمان : ۶ ماهه

۶ مگابیت - اقتصادی

۲۶۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۶۴۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۸۱ گیگابایت
 • زمان : ۱۲ ماهه

۱۲۸ کیلوبیت - ترافیکی

۱۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲۰ کیلوبیت
 • حجم : ۳ گیگابایت
 • شبانه : ۳۵ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۵۱۲ کیلوبیت - ترافیکی

۱۹،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۷۱۶۸ کیلوبیت
 • حجم : ۳ گیگابایت
 • شبانه : ۷۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۱ مگابیت - ترافیکی

۳۰،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۸۱۹۲ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۷۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۲ مگابیت - ترافیکی

۳۵،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۱۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

۶ مگابیت - ترافیکی

۴۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۵۳۶۰ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

۱۰ مگابیت - ترافیکی

۴۵،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

تا ۵۰ مگابیت - ترافیکی

۲۹۴،۳۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۲۰۰ گیگابایت
 • شبانه : فاقد شبانه رایگان
 • زمان : ۱۲ ماهه

ترافیک مازاد

۹،۸۰۰تومان

 • مقدار : ۳ گیگابایت

ترافیک مازاد

۱۱۴،۸۸۶تومان

 • مقدار : ۶۰ گیگابایت

۵۱۲ کیلوبیت - نامحدود

۹۰،۳۰۰تومان

 • سرعت : تا ۶۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۲۰۰ گیگابایت
 • زمان : ۱ ماهه

۱ مگابیت - اقتصادی

۱۰۱،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۴۶ گیگابایت
 • زمان : ۶ ماهه

۲ مگابیت - اقتصادی

۲۳۷،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵۱ گیگابایت
 • زمان : ۱۲ ماهه

۱۰ مگابیت - اقتصادی

۹۸،۱۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۴۶ گیگابایت
 • زمان : ۳ ماهه

۱۲۸ کیلوبیت - ترافیکی

۱۹،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲۰ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۳۵ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۵۱۲ کیلوبیت - ترافیکی

۲۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۷۱۶۸ کیلوبیت
 • حجم : ۵ گیگابایت
 • شبانه : ۷۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۱ مگابیت - ترافیکی

۴۳،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۸۱۹۲ کیلوبیت
 • حجم : ۱۰ گیگابایت
 • شبانه : ۷۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۱ ماهه

۲ مگابیت - ترافیکی

۴۸،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۰ گیگابایت
 • شبانه : ۱۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

۶ مگابیت - ترافیکی

۵۵،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۵۳۶۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۰ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

۱۰ مگابیت - ترافیکی

۵۸،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۰ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۱ ماهه

ترافیک مازاد

۱۴،۶۰۶تومان

 • مقدار : ۵ گیگابایت

ترافیک مازاد

۲۰۰،۰۰۰تومان

 • مقدار : ۱۲۵ گیگابایت

۱ مگابیت - نامحدود

۱۵۰،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۱۵۲ کیلوبیت
 • حجم : ۳۵۰ گیگابایت
 • زمان : ۱ ماهه

۱ مگابیت - اقتصادی

۲۰۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۳۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۲۱ گیگابایت
 • زمان : ۱۲ ماهه

۶ مگابیت - اقتصادی

۷۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۶۴۰۰ کیلوبیت
 • حجم : ۳۱ گیگابایت
 • زمان : ۳ ماهه

۱۰ مگابیت - اقتصادی

۱۶۸،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۹۱ گیگابایت
 • زمان : ۶ ماهه

۱۲۸ کیلوبیت - ترافیکی

۳۹،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۵۱۲۰ کیلوبیت
 • حجم : ۹ گیگابایت
 • شبانه : ۱۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۵۱۲ کیلوبیت - ترافیکی

۵۴،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۷۱۶۸ کیلوبیت
 • حجم : ۹ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۱ مگابیت - ترافیکی

۸۷،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۸۱۹۲ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۲۰۰ گیگ از ۲ الی ۷
 • زمان : ۳ ماهه

۲ مگابیت - ترافیکی

۱۰۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۴۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

۶ مگابیت - ترافیکی

۱۲۳،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۱۵۳۶۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۶۰۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

۱۰ مگابیت - ترافیکی

۱۳۲،۰۰۰تومان

 • سرعت : تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت
 • حجم : ۱۵ گیگابایت
 • شبانه : ۶۵۰ گیگ از ۱ الی ۸
 • زمان : ۳ ماهه

ترافیک مازاد

۲۶،۵۹۶تومان

 • مقدار : ۱۰ گیگابایت

ترافیک مازاد

۲۶۰،۰۰۰تومان

 • مقدار : ۲۰۰ گیگابایت

آخرین دیدگاه‌ها